kredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredytykredyt, olsztyn, kredyty

Słownik

Aktywa - rzeczy o określonej wartości majątkowej posiadane przez określone osoby;
Analityk - pracownik banku upoważniony do wykonywania analizy wniosków kredytowych;
Aneks - zmiana warunków umowy w formie pisemnej;
Arbiter bankowy - osoba, działająca przy Związku Banków Polskich, która rozstrzyga spory pomiędzy klientem a bankiem;
Bank - instytucja uprawniona do wykonywania czynności bankowych;
Bankomat - urządzenie służące głównie do pobierania gotówki, ale umożliwiające również wykonywanie innych operacji finansowych;
Bankowość elektroniczna - rodzaj bankowości, pozwalający na korzystanie z usług bankowych za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się (Internet, bankomat, telefon);
Baza danych - zorganizowany zbiór informacji;
Biuro informacji kredytowej - instytucja zbierająca i udostępniająca dane na temat kredytobiorców;
Budynek mieszkalny - mieszkalny obiekt budowlany przeznaczony na stały pobyt ludzi, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach;
Budżet - plan finansowy przygotowywany z reguły na okres roku, określający dochody i wydatki w danym okresie;
Całkowity koszt kredytu - wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami;
Cesja praw - zabezpieczenie polegające na przeniesieniu praw klienta na rzecz banku;
Decyzja kredytowa - decyzja podejmowana przez bank, stwierdzająca, czy kredyt może być udzielony czy nie;
Deweloper - przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych;
Dochód brutto - dochód przed odjęciem jakichkolwiek składek i podatków;
Dochód netto - dochód pomniejszony o należne składki i podatki;
Doubezpieczenie - uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy;
Dom jednorodzinny - budynek mieszkalny przeznaczony na stały pobyt ludzi, wolnostojący, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, zawierający do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych;
Dywersyfikacja - strategia zmniejszania ryzyka np. poprzez inwestowanie w papiery różnych przedsiębiorstw;
Efektywna stopa procentowa - stopa procentowa uwzględniająca całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych) lub całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych);
Egzekucja komornicza - działania podejmowane przez komornika, zmierzające do przymusowego zaspokojenia roszczeń banku;
Hipoteka - typ zabezpieczenia spłaty kredytu;
Hipoteka zwykła - zabezpieczenie kredytu oznaczonego co do wysokości;
Hipoteka kaucyjna - zabezpieczenie kredytu nieoznaczonego co do wysokości ;
Instytucja finansowa - podmiot niebędący bankiem, którego głównym przedmiotem działalności jest oferowanie usług finansowych;
Inwestor - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i gminy;
Inwestowanie - proces lokowania pieniędzy w celu osiągnięcia zysków;
Inwestycja - zakup, zamiana lub budowa nieruchomości;
Inwestycja budowlana - przedsięwzięcie budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie i adaptacji;
Karencja - okres czasu, w którym, na mocy Umowy Kredytu, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu;
Karta debetowa - rodzaj karty płatniczej, którą można dokonywać transakcji do wysokości salda rachunku obsługującego kartę;
Karta kredytowa - rodzaj karty płatniczej pozwalającej na korzystanie z przyznanego kredytu odnawialnego, który musi być spłacany miesięcznie w określonej wysokości;
Karta obciążeniowa - rodzaj karty płatniczej, z odroczonym terminem płatności, która pozwala na korzystanie z przyznanego, odnawialnego limitu wydatków;
Konsument - osoba fizyczna kupująca produkty lub usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
Konto - rachunek bankowy, to jedna z usług prowadzonych przez bank, pozwalająca właścicielowi rachunku na zarządzanie swoimi środkami Kosztorys - zestawienie rodzajowe i wartościowe robót budowlanych;
Koszt kredytu - suma wszystkich odsetek, opłat i prowizji jakie poniesie kredytobiorca przez cały okres wykorzystywania kredytu;
Kredyt - przyznanie przez jedną stronę drugiej stronie określonej sumy pieniędzy na określony czas. Dłużnik zobowiązuje się zwrócić pieniądze po upływie określonego czasu wraz z odsetkami i innymi opłatami;
Kredyt hipoteczny - kredyt, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości/ciach;
Kredyt indeksowany - kredyt w walucie obcej;
Kredyt konsolidacyjny - kredyt, który przyznawany jest na spłatę innych różnych kredytów;
Kredyt konsumencki - kredyt udzielany konsumentowi;
Kredyt odnawialny - kredyt, w którym każda spłata salda powoduje możliwość powtórnego wykorzystania kredytu;
Kredyt refinansowy - kredyt udzielany na sfinansowanie poniesionych kosztów lub spłatę istniejącego kredytu;
Kredytobiorca - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą Bank podpisał umowę kredytu;
Księga wieczysta - dokument prawny prowadzony przez sądy w formie rejestru opisujący nieruchomość;
Lokal mieszkalny - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;
Modernizacja - zwiększenie wartości nieruchomości poprzez jej ulepszenie lub unowocześnienie;
Nieruchomość - nieruchomość gruntowa lub lokalowa, do której Kredytobiorcy przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego;
Nieruchomość zabezpieczająca - Nieruchomość nie będąca przedmiotem kredytowania, stanowiąca przedmiot zabezpieczenia hipotecznego;
Marża - zarobek banku z udzielonego kredytu;
Odsetki - środki płacone przez klienta za udostępniony mu kapitał;
Odsetki karne - dodatkowe opłaty na rzecz banku wynikające z nieterminowej spłaty;
Ograniczone prawo rzeczowe:
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
Okres kredytowania - czas spłaty kredytu zapisany w umowie;
Opłata sądowa - opłata za wpis do księgi wieczystej przenosząca prawo własności;
Opłata notarialna - wynagrodzenie notariusz za sporządzenie aktu notarialnego, dokumentującego przeniesienie własności lub użytkowania wieczystego;
Podatek od czynności cywilno - prawnych - podatek od nabycia własności lub spółdzielczego prawa i od ustanowienia hipoteki;
Pośrednik - firma prowadząca działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub pośrednictwa finansowego / kredytowego;
Pożyczka - nie musi określać celu przeznaczenia środków, jest umową na podstawie której pożyczkodawca przenosi na rzecz pożyczkobiorcy określoną ilość środków;
Prawne zabezpieczenie kredytu - prawna forma zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu, przyjmowana przez Bank;
Prolongata - wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie;
Promesa kredytowa - dokument zawierający zobowiązanie Banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie;
Przedmiot kredytowania - nieruchomość lub ograniczone prawa rzeczowe, na których zakup/wykup lub refinansowanie lub na dowolny cel zakupu udzielony jest kredyt;
Przewalutowanie - zmiana waluty na inną podczas trwania umowy kredytowej;
Remont - odtworzenie, przywrócenie do stanu pierwotnego wartości nieruchomości;
Rozdzielność majątkowa - wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami;
Rynkowa Stopa Referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej. Jest to stopa:
WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych,
EURIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w EUR,
LIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich;

WIBOR (Warsaw Inter-bank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres;

LIBOR (London Inter-bank Offered Rate)
Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Londynie są skłonne innym bankom udzielić pożyczki m. in. w dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich na ustalony okres;
Ryzyko kursowe - ryzyko ponoszone przez kredytobiorcę przy kredytach indeksowanych w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu walut;
Stała stopa procentowa - stopa oprocentowania kredytu niezmienna w czasie jego trwania lub w okresie przewidzianym umową;
Stopa procentowa - miernik przychodu jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji jego udostępnienia innym podmiotom na określony czas;
Transza - część kwoty kredytu stawiana do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości i terminach określonych w umowie kredytu;
Ubezpieczenie kredytu - poprzez ubezpieczenie kredytu ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe) przyjmuje na siebie część ryzyka związanego z nieotrzymaniem od dłużnika, w związku z wystąpieniem ściśle określonych zdarzeń, ekwiwalentu udzielonego przez bank kredytu;
Umowa kredytowa - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą zawierająca warunki udzielonego kredytu;
Uruchomienie kredytu - przekazanie środków z kredytu przez Bank na rachunek określony w umowie kredytu i wniosku o wypłatę kredytu złożonym przez Kredytobiorcę;
Waluta - termin określający znaki pieniężne danego kraju występujące w postaci banknotów lub monet. Najczęściej rozróżnia się a) waluty wymienialne i niewymienialne oraz b) krajowe i obce;
Wartość nieruchomości - przyjęta przez bank wartość dla celów zabezpieczenia kredytu;
Wcześniejsza spłata - spłata części lub całości kredytu przed terminem zapisanym w umowie;
Weksel in blanco - forma prawnego zabezpieczenia kredytu;
Wierzyciel - bank, który udzielił kredytobiorcy kredytu;
Wkład własny - własne środki, które wnioskodawca powinien posiadać w celu sfinansowania inwestycji;
Wniosek kredytowy - prośba o udzielenie kredytu;
Wnioskodawca - osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o kredyt;
Wycena nieruchomości - ustalona przez bank procedura, w wyniku której dokonuje się określenia wartości nieruchomości;
Wykonawca - firma lub firmy z którą / mi wnioskodawca zawarł umowę o roboty budowlane;
Wypłata kredytu - postawienie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych;
Zabezpieczenie hipoteką - hipoteka ustanowiona na rzecz Banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terenie Polski;
Zabezpieczenie kredytu - prawne zabezpieczenie zobowiązań dłużnika wobec banku. Celem ustanowienia zabezpieczeń jest zapewnienie bankowi zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, w razie nieuregulowania zobowiązań przez dłużnika w umownym terminie;
Zadłużenie przeterminowane - część lub całość należności z tytułu udzielonego kredytu (tj. kapitału, odsetek, prowizji i innych należności) nie spłacona Bankowi przez Kredytobiorcę w ustalonym terminie;
Zbywca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej sprzedająca prawo do nieruchomości lub ograniczone prawo rzeczowe, w tym również spółdzielnia mieszkaniowa dokonująca przydziału lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego;
Zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnymi opłatami w terminach ich wymagalności określonych w umowie kredytu;
Zmienna stopa procentowa - stopa procentowa podlegająca zmianom w okresie kredytowania oznaczonym w umowie.
All rights reserved © bright idea